افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
افزودن
شهری که تنها من در آن گم شده ام
Boku dake ga Inai Machi
سینمایی
شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت
سال ساخت : 2017
مدت زمان : 124 دقیقه
ژانر : انیمه - فانتزی
سازنده : هایائو میازاکی
زیرنویس : فارسی
دوبله : انگلیسی - فارسی
انیمه های درحال پخش...
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
7/10
سریال قطار ساعت 8
قسمت 8 از فصل 2 اضافه شد
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، بهترین ...
ژانر: انیمه - فانتزی
سازنده: هایائو میازاکی
آخرین سینمایی ها
لیست کامل
7/10
قطار ساعت 8
7/10
بابا لنگ دراز
7/10
رئیس مزرعه
7/10
...شهری که تنها من در آن
7/10
مسیرم مشخص نبود
7/10
مسیرم مشخص نبود

ژانر: فیلم سینمایی

دسته: فانتزی

سال انتشار: 1995

شهری که تنها من در آن گمشده‌ام
Boku dake ga Inai Machi
«شهری که تنها من در آن گمشده‌ام» یک انیمه سریالی ژاپنی است که در کشور‌های انگلیسی زبان با عنوان «Erased» شناخته می‌شود. این انیمه که بر اساس یک کامیک ژاپنی با همین اسم ساخته شده است، همراه داشت و از دید بسیاری، بهترین انیمه سال لقب گرفت... عه
پیشنهاد سردبیر
لیست کامل
7/10
قطار ساعت 8
7/10
بابا لنگ دراز
7/10
رئیس مزرعه
7/10
...شهری که تنها من در آن
7/10
مسیرم مشخص نبود
7/10
مسیرم مشخص نبود
موسیقی متن گوش بدید
لیست کامل

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track

Looking for information City my work in the ...

1 disk
22 track
... بزودی منتشر می شود
لیست کامل
شهری که در آن گم شده ام
The city where I got lost
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1396
شهری که در آن گم شده ام
The city where I got lost
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1396
شهری که در آن گم شده ام
The city where I got lost
تاریخ انتشار: 29 شهریور 1396